Get Adobe Flash player

Voetbalvereniging en Arbo

Valt een voetbalvereniging onder de Arbowetgeving? En zo ja, wat betekent dit voor een vereniging en waaraan moet men dan voldoen?

Een makkelijke vuistregel om te bepalen of de Arbowet van toepassing is komt van het antwoord op de vraag of een vereniging werknemers in dienst heeft. Het gaat om het afsluiten van een arbeidsovereenkomst en niet om het aantal uren dat een werknemer in dienst is of zijn functie uitoefent.

Of het nu gaat om een trainer voor vier uurtjes in de week of het aanstellen van een verenigingsmanager voor acht uur in de week, bepalend is of de vereniging een of meerdere arbeidsovereenkomsten is aangegaan. Het afsluiten van een arbeidsovereenkomst brengt extra verplichtingen voor de vereniging mee. Zo moet de vereniging een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren en krijgt het te maken met de regels omtrent de bedrijfshulpverlening.

Arbowetgeving
Sinds 2007 wordt het beschermingsniveau waaraan een werkgever moet voldoen geregeld in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De werkgever en de werknemer(s) moeten samen bepalen hoe aan het beschermingsniveau wordt voldaan. Voor voetbalverenigingen zijn hierover op landelijk niveau geen verplichtende afspraken gemaakt, maar bestaat er een oplossingenboek dat de vereniging kan helpen.

De belangrijkste verplichtingen waaraan voetbalverenigingen met werknemers in loondienst zijn gehouden:

  • de vereniging moet een RI&E uitvoeren;
  • de vereniging dient overleg te voeren met de personeelsvertegenwoordiging en belanghebbende werknemers over de voortgang van het Plan van Aanpak;
  • de vereniging dient beleid te hebben op het terrein van bedrijfshulpverlening;
  • de vereniging moet alle dodelijke arbeidsongevallen en ongevallen die tot blijvendletsel of een ziekenhuisopname leiden melden bij de Arbeidsinspectie.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Een vereniging met werknemers in loondienst is verplicht een RI&E uit te voeren. Voor sportverenigingen geldt dat zij met specifieke risico’s te maken heeft. De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) heeft daarom een RI&E speciaal voor sportverenigingen gemaakt. De RI&E kan worden opgevraagd bij de WOS, het aanspreekpunt voor uw vragen over werkgeverschap (zie tevens de brief zoals verstuurd door KNVB in mei 2010 met onderwerp “Samenwerking KNVB / WOS” met kenmerk MH/AV.10-134).

De RI&E is goedgekeurd door de sociale partners in de sport. Als voetbalverenigingen gebruik maken van deze RI&E voor sportverenigingen dan hoeven ze de RI&E niet te laten toetsen door een arbodienst of gecertificeerd deskundige als de werknemers gezamenlijk niet meer dan 40 uur per week werken. Bedraagt het aantal uren meer dan 40 uur maar minder dan 25 werknemers, dan kan de vereniging volstaan met een lichte (papieren) toets. Vanaf 1 januari 2011 geldt dat toetsing van de RI&E achterwege kan blijven bij minder dan 25 werknemers.

Oplossingenboek
Een aantal risico’s die in de RI&E worden gesignaleerd kunnen met behulp van het Oplossingenboek voor sportverenigingen worden aangepakt. Hierin worden oplossingen aangereikt om het risico op ongevallen bij trainingen, wedstrijden en evenementen te voorkomen of te beperken. Ook kan gebruik worden gemaakt van het Oplossingenboek voor de georganiseerde sport. Hierin zijn oplossingen uitgewerkt voor de risico’s voorkomend bij werkdruk, beeldschermwerk en vervoer. Dit boek wordt de Arbocatalogus genoemd.

Geen werknemers
Heeft de voetbalvereniging geen werknemers in dienst, dan valt de vereniging niet onder de Arbowetgeving. Dat geldt echter niet in alle gevallen. Zo geldt bijvoorbeeld dat de vereniging deskundig toezicht moet regelen als vrijwilligers onder de 18 jaar bij de vereniging aan de slag zijn. Ook is de Arbowet van toepassing als een vrijwilliger zwanger is of de vereniging met gevaarlijke stoffen werkt. In bepaalde gevallen is de vereniging zelfs verplicht om een RI&E uit te voeren.

Burgerlijk Wetboek
Naast de Arbowetgeving is in het Burgerlijk Wetboek een bepaling opgenomen, waarmee de werkgever een zorgplicht krijgt opgelegd ten aanzien van de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Dit geldt ook voor vrijwilligers. Dit houdt in dat voetbalverenigingen die maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de medewerker (lees: vrijwilliger) in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Doet de vereniging dat niet, dan is zij verantwoordelijk voor de schade die de medewerker (lees: vrijwilliger) in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Conclusie
De vereniging doet er kortom altijd verstandig aan een RI&E uit te voeren. Ook als er geen werknemers in dienst zijn. Met de RI&E wordt in kaart gebracht welke risico’s er bij de vereniging spelen. Daarnaast biedt het Oplossingenboek voor sportverenigingen ondersteuning bij het voorkomen of beperken van ongevallen. De RI&E en het Oplossingenboek kunt u vinden op de website: www.werkenindesportvereniging.nl. Men kan ook vragen stellen via de mail aan de Werkgeversorganisatie in de Sport: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Zoeken
Enquete
Een nieuw Cambuurstadion, wat doe je?
 
Advertentie