Get Adobe Flash player

Overschrijvingen

Op deze pagina willen we de criteria en reglementen aangegeven waaronder een overschrijving mogelijk is naar een andere voetbalclub. Deze staan ook in de reglementenbundel van de KNVB.

Algemeen

Een speler kan lid zijn van meerdere voetbalverenigingen, maar mag slechts in wedstrijden uitkomen voor één veldvoetbalvereniging en één zaalvoetbalvereniging (beide disciplines kunnen uiteraard ondergebracht zijn in één vereniging).

Overschrijving is dan ook nodig

  • als een veldvoetbalspeler voor een andere veldvoetbalvereniging of
  • als zaalvoetbalspeler voor een andere zaalvoetbalvereniging wedstrijden wenst te gaan spelen.

Daar waar wordt gesproken over “spelen” en “wedstrijden”, wordt bedoeld, het spelen van beker- en/of competitiewedstrijden (bindende wedstrijden). Met de termen “speler” of “hij” wordt eveneens bedoeld speelster of zij dan wel de aanvrager voor het verzoek tot overschrijving. Met “oude vereniging” wordt bedoeld de te verlaten vereniging.

Reguliere overschrijving

Een verzoek tot “reguliere overschrijving” wordt ingediend vóór 15 juni 24:00 uur. Voorheen stond de reguliere overschrijvingsdatum nog op 31 mei, maar doordat de einddatum van het voetbalseizoen de laatste jaren naar achter is geschoven, is ook deze datum verplaatst. Tot deze datum en het aangegeven tijdstip kunnen de overschrijvingsformulieren bij het districtskantoor in de brievenbus worden gedeponeerd. Formulieren die daarna worden ontvangen zullen worden behandeld als dispensatieverzoeken.

Ondanks de officiële datum van de KNVB is het toch aan te raden om de overschrijving vóór 1 juni te regelen, omdat veel voetbalverenigingen hun lidmaatschap-/ contributiejaar op deze datum hebben staan.

Als de speler in aanmerking komt voor (tussentijdse) overschrijving, vul dan het originele formulier “verzoek om overschrijving veldvoetbal” (danwel zaalvoetbal) VOLLEDIG in en stuur dit op naar het districtskantoor waar de nieuwe vereniging onder valt. Zowel de speler, de nieuwe vereniging als de oude vereniging vullen een gedeelte in en ondertekenen de aanvraag. Bij dit overschrijvingsformulier is het verplicht een zogenaamde overschrijvingsledenkaart (KNVB-relatiebestand) en de spelerspas bij te sluiten.

Voor alle overschrijvingen geldt dat de speler zich -na verlening van de overschrijving- formeel als lid moet aanmelden en als lid moet laten inschrijven bij de nieuwe vereniging. De verantwoordelijkheid om de aanvraag tijdig en op de juiste wijze aan te leveren, ligt bij de speler!

Tussentijdse overschrijving / dispensatie

Een verzoek tot “tussentijdse overschrijving” wordt ingediend in de periode vanaf 15 juni tot en met de eerste vrijdag van de maand maart. Zie opmerkingen hierboven bij aanvraag reguliere overschrijving. Daarnaast: de (eventueel) van belang zijnde aanvullende documenten direct toevoegen bij de eerste aanvraag!

Geldige redenen voor overschrijving/ dispensatie zijn:

  • Bij wijziging studieomstandigheden: bewijs van inschrijving én gewijzigde studierooster van school / opleidingsinstituut waaruit blijkt dat de wijziging pas ná 31 mei bekend is geworden. Meest recente officiële rapportage van (slechte!) studieresultaten (D pupillen en junioren categorie A).
  • Bij andere werkgever: contract met (expliciet) de ingangsdatum en contractduur (tenminste 1 jaar) alsmede eerste salarisstrook. Uitgezonderd: werkzaamheden via uitzendbureaus; voor sponsor nieuwe vereniging of eenmansbedrijf (eigen / familiebedrijf).
  • Bij verhuizing: uittreksel van betrokkene uit het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente mét de datum van vestiging (expliciet). Uitgezonderd: verhuizing naar adres van lid nieuwe vereniging. Let op belangrijke voorwaarden: aanvraag indienen binnen 3 maanden na vestiging nieuwe gemeente én tussen moment vestigen en datum aanvraag niet uitkomen in wedstrijden van de oude vereniging.
  • Bij verandering lichamelijke of psychische gesteldheid: schriftelijke verklaring onafhankelijk arts (niet zijnde huisarts).

Indien een verzoek om tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder, gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid:

  • Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 september of zo spoedig mogelijk na 1 september, indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen.
  • Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 1 september en 31 januari wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari, indien op 31 januari nog geen beslissing is genomen.
  • Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijvingen na 1 februari worden verleend per 1 augustus voor het volgende seizoen.

Bovenstaande geldt alleen voor spelers van 18 jaar en ouder in de categorie A. Het vermelde onder de derde bullit is ook van toepassing op spelers van 17 jaar en jonger!

Voor categorie B kan men nog overschrijving aanvragen tot en met de eerste vrijdag van maart. Alle overschrijvingen die ná deze periode binnenkomen worden verleend per 1 augustus voor het volgende seizoen.

Overschrijving D, E, F pupillen

Voor de D, E en F pupillen (met uitzondering van D pupillen in categorie A; 1e divisie tot en met hoofdklasse) is het voldoende om een “verklaring speelgerechtigdheid pupillen” en een zogenaamde overschrijvingsledenkaart (KNVB-relatiebestand) in te zenden. Bij D pupillen tevens spelerspas bijsluiten. Met deze verklaring wordt aangetoond dat de speler bij de oude vereniging aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

De Vereniging van Leeuwarder KNVB Clubs heeft tevens vastgesteld dat een speler/ lid (t/m de D-pupillen) één keer tijdens het seizoen van club mag veranderen, dus een overschrijving aanvragen naar een andere Leeuwarder voetbalclub. Dit dus naast de reguliere overschrijvingstermijn. Het is alleen jammer dat de clubs geen bindende afspraken hebben gemaakt over hoe om te gaan met de verschuldigde contributie. Bij de meeste clubs moet het vertrekkende lid nog het hele jaar contributie betalen terwijl hij/ zij dit ook moet betalen bij de nieuwe club. Een opzegtermijn van twee maanden is reëler en past beter bij deze regeling.

Overschrijving jeugdspelers naar oude vereniging

Jeugdspelers die wensen terug te keren naar de vereniging waar zij het laatst gespeeld hebben vóór de overschrijving, komen voor tussentijdse overschrijving in aanmerking. Ook in geval wedstrijden zijn gespeeld na de overschrijving. Voorwaarde: de te verlaten vereniging stemt in met de overschrijving.

Ingangsdatum speelgerechtigdheid nieuwe vereniging

Een reguliere overschrijving wordt per 1 augustus verleend. Bij een tussentijdse overschrijving is de speler met ingang van de in de brief genoemde datum gerechtigd om te spelen voor de nieuwe vereniging. Zonder een schriftelijk kennisgeving van de KNVB én een geldige spelerspas is de speler niet gerechtigd om uit te komen voor de nieuwe vereniging! Alle verleende overschrijvingen worden vermeld in het gelijknamige overzicht KNVB-relatiebestand. Als de overschrijving verleend is aan een geschorste of uitgesloten speler, dan mag deze pas spelen voor zijn nieuwe club na het einde van zijn schorsing of uitsluiting. Als er sprake is van een afwijzing, dan worden alle betrokkenen hierover schriftelijk geïnformeerd.

Nieuw formulier

De overschrijvingsformulieren veldvoetbal zijn ingrijpend gewijzigd. Dit heeft te maken met het feit dat sinds dit seizoen (2010-2011) ook in het amateurvoetbal contractspelers zijn toegestaan. Bovendien zijn de dispensatiecriteria aangepast. De oude formulieren kunnen vanaf 1 januari 2011 niet meer worden gebruikt. De nieuwe formulieren zijn te downloaden via knvb.nl en te verkrijgen bij de districtskantoren.

Bron: KNVB

Zoeken
Enquete
Een nieuw Cambuurstadion, wat doe je?
 
Advertentie